Pristojnosti KS

Krajevna skupnost deluje kot ožji del občine, ki ga ustanovi mestni svet. Pristojnosti krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica so predeljen v 52. členu statuta mestne občine ter v Odloku o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica.

Statut Mestne občine Nova Gorica, 52. člen:

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo na življenje in delo njenih prebivalcev ter s sodelovanjem pri njihovi realizaciji, zlasti pri:

• pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,

• izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju,

• pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,

• pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

• sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov,

• ureditvi in olepševanju kraja,

• dodatni prometni ureditvi (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

• organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na njenem območju,

• urejanju socialnih problemov njenih prebivalcev,

• spremljanju nevarnosti na svojem območju in izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja.

Krajevna skupnost seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja ter daje obvezna mnenja in predloge:

• pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

• za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov,

• glede predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti,

• v zvezi s sanacijskimi programi onesnaževalcev, ki vplivajo na življenje na njenem območju,

• glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene in glede posegov v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, ter za ukinitev in vzpostavitev javnega dobra,

• k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine na njenem območju.

Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja predvsem naslednje naloge:

• gospodari s premoženjem v njihovi lasti ter s premoženjem občine, ki ga nanjo z odlokom prenese občina, ki zato zagotovi potrebna sredstva,

• pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,

• opozarja na socialne probleme in jih pomaga reševati.

Naloge in način delovanja so podrobenje opredeljene z Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS 52/2013), ki je bil sprejet leta 2013 in je nadomestil Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 5/96 in 10/97).