Uncategorized

Neuradni rezultati volitev za Svet KS Osek-Vitovlje

Objavljamo neuradne rezultate volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje za mandatno obdobje 2018-2022.

Na kandidatni listi je bilo 12 kandidatk in kandidatov, v Svet KS pa je izvoljenih prvih sedem, glede na število prejetih glasov. Po dosedanjih podatkih Državne volilne komisije so bili v Svet krajevne skupnosti izvoljeni:

– Dominik Ličen (235 glasov)
– Franc Živec (189 glasov)
– Helena Winkler (166 glasov)
– Tanja Rijavec (156 glasov)
– Aneja Ličen (145 glasov)
– Anton Peršič (144 glasov)
– Aleš Košuta (137 glasov)

Ostali kandidati pa so prejeli naslednje število glasov: Milan Remec (123), Matej Valič (120), Martina Živec Praček (110), Alenka Slejko (105) in Ivica Gnezda Šuligoj (63). V Svetu KS bodo tako trije člani, ki so bili v Svet KS tudi v preteklem mandatnem obdobju (Dominik Ličen, Franc Živec, Anton Peršič) ter štirje novi člani (Helena Winkler, Tanja Rijavec, Aneja Ličen, Aleš Košuta). V skladu s statutom KS se nov svet konstituira na prvi seji. Takrat bo dokončno prenehal tudi mandat sedanjim članom sveta. Čestitke vsem, ki so bili pripravljeni kandidirati za Svet krajevne skupnosti in vsem, ki so bili izvoljeni ter seveda veliko uspeha pri delu za skupno dobro.

Študijski krožek Ženske nekoč in danes

Srčno vabljeni vsi, ki bi radi sestavili, zapisali in dokumentirali zgodbe svojih prednic, sorodnic, znank ter jih na tak način ponovno priklicali v spomin sedanje družbe. Prepričani smo, da bodo sledile osupljive zgodbe žensk, ki danes visijo že na robu pozabe.

Tanja Badalič iz Oseka bo aprila na Ljudski univerzi Ajdovščina začela voditi študijski krožek Ženske nekoč in danes. Namen krožka je osvetliti pomen žensk v slovenski družbi in ponovno sestaviti zgodbe “vsakdanjih”, danes mogoče že skoraj pozabljenih žensk, ki so oblikovale predvsem lokalno (ajdovsko, vipavsko in goriško) dogajanje. Med te izjemne ženske sodijo tudi aleksandrinke, vendar krožek se ne bo omejeval samo na fenomen aleksandrink, temveč želi izpostaviti sleherno žensko, njeno osebno zgodbo.

https://www.lu-ajdovscina.si/napovednik/2018031513515977/studijski_krozek_zenske_nekoc_in_danes

Leto 2018 – leto ustvarjalnosti mladih

Mestna občina Nova Gorica vsako leto posveti določeni osebnosti, ki je vidno zaznamovala naš prostor, ali posameznemu področju življenja in ustvarjanja, s katerim želimo spodbuditi aktivnosti, razmišljanje in sodelovanje širše javnosti. Minula leta smo tako posvetili plesni, filmski, lutkovni umetnosti, Maksu Fabianiju, Silvanu Furlanu, bratoma Rusjan, Vinku Vodopivcu in Silvestru Komelu. Letošnje leto je minilo v znamenju praznovanja 70-letnice začetka gradnje Nove Gorice. S programom, ki smo ga oblikovali skupaj s številnimi posamezniki, društvi, klubi in institucijami, smo se poklonili graditeljem mesta in vsem, ki so pripomogli k temu, da se je Nova Gorica razvila v sodobno regijsko središče. V njej so se rodile številne generacije mladih, ki bodo življenje mesta ustvarjale v prihodnje. 

In prav zato, ker bodo mladi ustvarjali prihodnost, smo se odločili, da jih spodbudimo in prihodnje leto, leto 2018, posvetimo ustvarjalnosti mladih, in to na najrazličnejših področjih, od znanosti, izobraževanja, podjetništva, umetnosti, športa do drugih področij, na katerih so mladi dejavni in želijo prispevati k razvoju družbe, v kateri živijo. V Mestni občini Nova Gorica in na širšem Goriškem živijo številni mladi ljudje, ki so že dosegli izjemne rezultate. V prihodnjem letu jim bomo dali priložnost, da svoje znanje in ustvarjalnost pokažejo širši javnosti, obenem pa želimo k sodelovanju spodbuditi tudi ostale mlade. 

 Zato vabimo vse, ki bi želeli skupaj z nami sooblikovati program Leta ustvarjalnosti mladih, da nam sporočite vaše predloge in ideje za večjo vključenost mladih v družbo, ustvarjalnost in razvoj. Pišite nam  na naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si. Prosimo vas tudi, da v vaši krajevni skupnosti obvestite vaša društva oziroma vse, ki bi jih sodelovanje mogoče zanimalo. 

Pomagajmo mladim, da se bo slišal njihov glas. 

NUJNE INFORMACIJE GLEDE CEN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Iz mestne občine Nova Gorica je prišel naslednji dopis:

NUJNE INFORMACIJE GLEDE CEN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Nova Gorica, 30. november  2017

Zaradi novih cen na položnicah za vodo, ki so nastali kot posledica z julijem uvedenih postavk, »čiščenje odpadnih vod« in »omrežnina – čiščenje«, želimo podrobneje pojasniti in dodatno utemeljiti razloge, ki so privedli do tega. V preteklih mesecih smo z upravljalcem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sicer skušali vsem občanom čim bolj konkretno predstaviti pravne podlage in izračune novih sprememb, žal je kljub temu prišlo do večjega nezadovoljstva s strani občank in občanov naše občine. Prav zaradi navedenega in v izogib nepotrebnim zavajajočim komentarjem smo se odločili, da vam v nadaljevanju celostno in na enem mestu predstavimo vse ključne informacije.

Pomembno je, da se širše zavedamo, da je skrb za čiste vode in okolje ena ključnih prioritetnih nalog naše regije in da je dolgoročno ohranjanje kakovostne in varne oskrbe prebivalcev z neoporečno vodo ter okoljsko naravnavo odvajanje in čiščenje odpadnih vod torej nujna obveznost, ki smo jo skupaj naložili upravljalcu Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da smo kot dobri gospodarji zavezani, da se zbrana sredstva na osnovi amortizacije uporabijo za nadaljnji razvoj in vzdrževanje te razvejane in kompleksne infrastrukture, kar pa je zagotovo v interesu nas vseh, ki tukaj živimo.

POJASNILA

GLEDE OBRAČUNOV CEN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA TER OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Na območju države področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami in blati iz obstoječih greznic in MKČN urejajo sledeči predpisi:

 1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),
 2. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
 3. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15)
 4. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)

OBRAČUN STORITEV

S 1.7.2017 so v Mestni občini Nova Gorica začele veljati nove cene za gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Enotne cene veljajo za celotno območje občine, razlike pri obračunih storitev pa so posledica različnih dejanskih možnosti priključitev oz. načina izvajanja javne službe.

S 1.7.2017 je v ceno javne službe vključen tudi strošek storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami  in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ker gre za obvezno javno službo, je glede cen potrebno upoštevati določila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12). Ta uredba je osnova za akontativno plačilo storitev (torej mesečno) tudi za storitve greznic. Izvajalec javne službe pa mora zagotoviti prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) najmanj enkrat na tri leta.

Kot del obvezne gospodarske javne službe se izvajajo:

–       Oskrba s pitno vodo

–       Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer na dva načina:

-Kanalizacija z navezavo na čistilno napravo ali

-greznice in MKČN

 1. Uporabniki katerih objekt je priključen na javno kanalizacijo, ki se navezuje na čistilno napravo, so zavezanci in plačniki naslednjih storitev:

–       Oskrba s pitno vodo (vodarina-storitev + omrežnina-stroški javne infrastrukture)

–       Odvajanje (kanalščina-storitev + omrežnina-stroški javne infrastrukture)

–       Čiščenje (čiščenje-storitev + omrežnina-stroški javne infrastrukture)

 1. Uporabniki katerih objekt ni priključen na javno kanalizacijo, so zavezanci in plačniki naslednjih storitev:

–       oskrba s pitno vodo (vodarina-storitev + omrežnina-stroški javne infrastrukture)

–       storitve greznic ali MKČN (storitev + omrežnina centralne čistilne naprave-delno)

 1. Uporabniki katerih objekt ni priključen na javni vodovod, so zavezanci in plačniki za naslednje storitve:

–       storitve greznic ali MKČN (storitev (pavšal)+ omrežnina centralne čistilne naprave-delno)

Vsi uporabniki (pod točkami 1, 2 in 3) so tudi zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, višina le te pa je naslednja:

–       v primeru pod točko 1: 0,0528 EUR/m3 (10 % od 0,5283)

–       v primeru pod točko 2 in 3: 0,3170 EUR/m3 (60 % od 0,5283).

Uporabniki iz 2. in. 3. točke niso zavezanci za plačilo storitev greznic v primeru, da njihov objekt te dejansko nima. Podatek o tem in dokazila v zvezi s tem so dolžni predložiti izvajalcu javne službe.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

V aglomeracijah, to je območjih, kjer je zgrajena oz. je potrebno zgraditi javno kanalizacijo je obveznost uporabnikov, da se priključijo na javno kanalizacijo, ko je le-ta zgrajena.

Na območjih izven aglomeracij, to je območjih, kjer ni obveznosti občine, da zgradi javno kanalizacijo, so obveznosti uporabnikov naslednje:

 1. Lastnik objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002, oz. je bil v uporabi pred tem dnem, ureditev odvajanja in čiščenja pa je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje, mora zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi (torej vgraditi malo komunalno čistilno napravo) ob prvi rekonstrukciji objekta.
 2. Lastnik objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002, oz. je bil v uporabi pred tem dnem, ureditev odvajanja in čiščenja pa ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje oz. se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja, mora zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi (torej vgraditi malo komunalno čistilno napravo) najpozneje do 31. decembra 2021.

To velja tudi za lastnike tistih objektov, ki nimajo greznic.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica dne 26.4.2017.

Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb, praviloma izven meja aglomeracij, v katerih je zgrajena oz. je predvidena izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.

OPROSTITVE PLAČILA ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Uporabnik, ki se ukvarja z registrirano kmetijsko dejavnostjo (MID), ima možnost, da greznično goščo in blato MKČN zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, ter jo v najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu.  Pri tem je potrebno upoštevati tudi določila odlokov o določitvi vodovarstvenih območij in ukrepov za njihovo zavarovanje.

Uporabnik izpolni obrazec Vloga za oprostitev izvajanja storitve in ga skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami odda izvajalcu javne službe.

Z vlogo za oprostitev uporabnik hkrati podpiše tudi izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN, s čimer se obvezuje:

–       da bo vsako morebitno spremembo, ki vpliva na oprostitev plačila, javil izvajalcu javne službe v 30 dneh od nastanka;

–       da bo vodil evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČ v gnojno jamo bo letno poročal izvajalcu javne službe. Za to je na voljo obrazec Poročilo o praznjenju grezničnih gošč in blata MKČN v gnojno jamo.

V tem primeru izvajalec javne službe ne opravlja praznjenja greznic in MKČN.

Oprostitev velja od datuma potrditve oziroma obvestila uporabniku in velja tri (3) leta.  Pred potekom treh let mora uporabnik predložiti novo Vlogo za oprostitev izvajanja storitve, sicer bo uvrščen v evidenco in se mu prične storitev zaračunavati.

»ZELENI« PRIKLJUČEK

Uporabniki lahko vse informacije v zvezi s pridobitvijo tako imenovanega »zelenega« priključka pridobijo pri javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.


INFORMACIJSKA PISARNA

Vsem občanom in občankam javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. nudi brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje s področja ravnanja z odpadno vodo. Informacijska pisarna je odprta vsak dan med 8. in 11. ter 12. in 14. uro na lokaciji:

–       sedežu družbe,

–       tel. št.: 05 33-91-100, e-pošta: vikng@vik-ng.si,

–       spletna stran: http://www.vik-ng.si/.

Dodatne informacije lahko občani in občanke dobijo tudi pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. št.  05 33 50 131, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..”>mestna.obcina@nova-gorica.si.

Optično omrežje v Oseku in Vitovljah?

Na TELEKOMU  Slovenija zbirajo prijave za OPTIČNO OMREŽJE, tudi za neši dve vasi.  Ali bomo  v Vitovljah in Oseku dobili optično omrežje, je odvisno  tudi od števila prijav. Prijave se zbirajo  na številki 080 8000.Če bo zadovoljivo število prijav, bo Telekom Slovenija  šel v izgradnjo omrežja. 

Za vas gradimo optično omrežje za boljšo uporabniško izkušnjo

PRIJAVITE SE ČIMPREJ – 080 8000

Svojim uporabnikom zagotavljamo varne in zanesljive komunikacijske storitve, v tem okviru pa nadaljujemo izgradnjo optičnega omrežja, ki vam bo omogočilo še višje internetne hitrosti in še boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Z nenehnim razvojem v svojem omrežju vam želimo omogočiti uporabo najsodobnejših komunikacijskih storitev.

Z izbiro optičnega omrežja prihodnosti pri Telekomu Slovenije pridobite:

 • – brezplačno priključitev na optično omrežje (izgradnjo do objekta naročnika in izvedbo optične hišne inštalacije),
 • – izjemno hitrost interneta (do 1Gb/s),
 • – izjemno kakovost spremljanja televizije (prek 310 programov in 54 HD-programov),
 • – izvrstno ostrino slike na HD-programih (skupaj s ponudbo televizij po izjemnih cenah),
 • – večjo zanesljivost omrežja (manjša verjetnost udara strele),
 • – brezplačno pomoč 24 ur na dan, vse dni v letu, na številki 080 80​00 ali +386 41 700 700,
 • – celovito ponudbo mobilnih in fiksnih storitev slovenskega ponudnika.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Obveščamo vas, da je 26.04.2017  Mestna občina Nova Gorica objavila razpis za  sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica. Rok za oddajo vloge je 31.8.2018.

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica, Odbor za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica je na seji dne 14.12.2016 sprejel sklep, da pristojni oddelek obvesti gospodinjstva izven aglomeracij v naseljih Osek in Vitovlje o možnosti koriščenja sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine.

Obveščamo vas, da je bil javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica objavljen na spletni strani Mestne občine dne 26.4.2017.

Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Praviloma se sofinancira izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav za objekte izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. Občani imajo možnost sami vpogledati meje aglomeracije in tako ugotoviti, ali njihov objekt leži v ali izven aglomeracije.

To lahko storijo na naslednji način: v Spletni iskalnik vnesemo iskalni niz “atlas okolja” oz. do njega lahko dostopamo preko povezave do Atlas okolja . V zavihku Okolje označimo Aglomeracije. Območja označena z zeleno barvo so območja aglomeracij, za katere je občina dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Opozarjamo pa, da je v pripravi nov državni Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki predvideva nekoliko drugačne meje aglomeracij. V vsakem primeru se je v zvezi z nakupom in vgradnjo male komunalne čistilne naprave smiselno oz. potrebno obrniti na izvajalca javne službe Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., kjer bodo vsakemu gospodinjstvu dali ustrezne informacije glede ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dodatne informacije v zvezi s sofinanciranjem malih komunalnih čistilnih naprav lahko občani dobijo tudi pri Mestni občini Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, na tel. št. 05 3350131 (Martina Remec Pečenko, Vodja oddelka) ali na tel. št. 05 3350 135 (Matej Živec, Višji svetovalec za gospodarske javne službe).

Javni razpis in razpisno  dokumentacijo lahko dobite tu.

Prošnja za pomoč

Spoštovani krajani, prijatelji in vsi ljudje z dobrim srcem!

Verjetno že vsi veste, da se je v naši vasi Osek zgodila tragedija. V hudi burji je družini Žgur pogorela hiša…sicer ne do tal, a materialna  škoda je izredno velika, izgubili so kar veliko imetja…Glede na dogajanje v zadnjih dneh smo vsi lahko ponosni, da smo del te skupnosti…ponosni smo lahko na vse ženske in moške, ki so se v trenutku odzvali in nesebično priskočili na pomoč ter s tem pokazali, da premoremo veliko mero sočutja do sočloveka. Pokazali smo, da se s skupnimi močmi in povezanostjo, da’ zelo veliko doseči.

Res pa je, da v takih nesrečah  potrebujejo ljudje tudi finančno pomoč….in oni niso nobena izjema. Zato vas KTD Osek v sodelovanju s KS Osek-Vitovlje lepo naproša,da še enkrat stopimo skupaj in tisti ki upamo, darujemo vsak po svojih zmožnostih. Vsak euro jim bo še kako prav prišel. Tisti, ki želite darovati/prostovoljno prispevati, se prosim obrnite na naslednje člane turističnega društva:

–        Judita Vrtovec  041 622 564

–        Sonja Batič  031 793  234

–        Anica Vovk  051 241 003

Vsem tistim, ki pa ste mogoče že darovali, se vam vsi v društvu in v svetu KS iskreno in iz srca zahvaljujemo.

Hvala!

KTD OSEK in

KS OSEK-VITOVLJE