Društvo upokojencev Šempas

Društvo upokojencev Šempas je društvo z najdaljšim »stažem« neprekinjenega delovanja na območju krajevnih skupnosti Šempas, Osek-Vitovlje in Ozeljan. Iz nekaterih zapisov in ustnih izročil izhaja, da je bilo ustanovljeno daljnega leta 1950. Na žalost nimamo pisnih dokazov o tem, kajti arhiv društva je bil, tako kot arhivi nekaterih drugih organizacij, zaradi nevednosti uničen. Iz istih virov izhaja vėdenje, da je bil prvi predsednik društva Jože Batič – Kukulov iz Šempasa. Po sedaj veljavnih predpisih pa je bilo društvo vpisano v register društev pri takratnem Oddelku za notranje zadeve občine Nova Gorica dne 22. marca1976. Med desetimi pobudniki, ki so podpisali predlog za registracijo društva je živ le še gospod Danilo Gregorič iz Šempasa.

Društvo je pomembno vplivalo in še vedno vpliva, na družbeni utrip naših krajev, saj je združevalo in še vedno združuje upokojence iz Šempasa, Vitovelj, Oseka, Ozeljana in Šmihela. Skozi njegove vrste je šlo veliko generacij. Koliko članov je štelo ob ustanovitvi leta 1950 ni znano, znano pa je, kot izhaja iz zapisnika iz leta 1976, da je takrat združevalo 130 članov. V zadnjem desetletju se to število ves čas giblje okrog 400 članov, trenutno nas je 420.

Društvo deluje v skladu s Pravili društva. Vodita ga predsednik in upravni odbor. Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat mesečno in obravnava tekočo problematiko. Na rednih občnih zborih obravnavamo letna poročila in načrt dela. Doslej ni imelo svojih poslovnih prostorov in je zato gostovali v prostorih krajevne skupnosti Šempas, za občne zbore pa v kulturnem domu v Šempasu. Pred kratkim pa je Krajevna skupnost Šempas oddala društvu v uporabo prostore v stari šoli, kjer se bo opravljala dejavnost, uredila pisarna in arhiv. Za prijaznost so člani društva svetu krajevne skupnosti nadvse hvaležni, kajti v današnjih časih, ko je potrebno delovanje društva voditi bolj strokovno, so primerni prostori za delovanje nujni, hkrati pa bodo članom lahko nudili še več, kot doslej.

Vsi akterji v društvu delujejo nepoklicno in prostovoljno, brez nagrad in povračil stroškov za prevoze, telefon, poštne storitve in drugih stroškov, ki nastajajo v zvezi z uradnimi zadevami in obveščanjem članov.

Društvo ima prihodke izključno od članov in sicer s članarino in namenskimi prispevki članov za posamezne prireditve, ki jih organiziramo. Članarina je določena v najmanjšem možnem znesku, tako da z njo krijemo res najnujnejše izdatke.

In kaj nudi društvo svojim članom? Vsako leto se udeležijo dveh srečanj upokojencev in sicer društev upokojencev Slovenije in društev upokojencev Primorske. Organizirajo najmanj dva izleta in sicer po domovini, zamejstvu in v tujino. Zelo priljubljen je tradicionalni avgustovski piknik. Velika je tudi udeležba na tradicionalnem aprilskem pohodu po upokojenski poti, ki so jo uredili sami in jo tudi vestno vzdržujejo. Ob smrti članov se od njih organizirano poslovijo z našim praporom. Ob rojstnih dnevih razveselijo člane, starejše od 90 let. V času božično -novoletnih praznikov obiščejo člane, ki so v domovih za starejše občane. Redno se udeležujejo briškoljade v Domu upokojencev v Prvačini, kjer so običajno med najboljšimi! Vsako leto organizirajo dve družabni srečanji – ob dnevu žena in martinovem in nobeno ne mine brez priložnostnega kulturno – zabavnega programa, srečelova in plesa.

V skladu s Pravili društva upokojencev Šempas smo 24.3.2011 izvedli volitve v nove organe društva. Prejšnjim organom je namreč potekel mandat, zato smo jim podali razrešnico. Vodenje društva je od dosedanje predsednice Valerije Peršič prevzel Bernard Vidič iz Šempasa. Za podpredsednika je bil izvoljen Dušan Mervič, za tajnico Vladimira Peršič, za blagajničarko Darja Prinčič, za člane upravnega odbora pa: Pavel Ipavec, Vilma Leban, Fani Lorencon, Marija Cej, Silva Košuta, Katja Velikonja, Jadranka Ušaj, Nadja Loverčič, Velerija Peršič in Marija Besednjak. Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni: Ivanka Gleščič, Lidija Košuta, Oliva Gorup, Danila Pavlin in Ivanka Košuta. Za častno razsodišče: Valerija Peršič, Marija Besednjak in Katja Velikonja. Na isti seji je Valerija Peršič od Zveze društev upokojencev Slovenije prejela priznanje za uspešno desetletno predsedovanje društvu. Priznanje ji je podelil predsednik Zveze društev Severne primorske gospod Alojz Vitežnik.

Novi organi bodo poskrbeli, da se bo načrtovani program dela izvajal, kot je bil sprejet. Prva od aktivnosti je izvedba tradicionalnega aprilskega pohoda po upokojenski poti, ki bo 10.4.2011. Nujno pa je čimprej urediti poslovne prostore in arhivsko gradivo, priznanje in drugo shraniti na enem mestu. Potrebno bo tudi razmisliti o računalniškem opremljanju, usposabljanju članov in nudenju drugih uslug članom. To so naloge, ki si jih je zadalo novo vodstvo društva. Trudili se bomo in upamo, da bomo pri svojem delu uspešni in da bodo člani zadovoljni.

Prapor Društva upokojencev ŠempasSkupina pohodnikov DU Šempas na cilju upokojenske pešpoti v Vitovljah

Organi društva:

Predsednik: Bernard Vidič

Podpredsednik: Dušan Mervič

Tajnica: Vladimira Peršič

Blagajničarka: Darja Prinčič

Upravni odbor: Pavel Ipavec, Vilma Leban, Fani Lorencon, Marija Cej, Silva Košuta, Katja Velikonja, Jadranka Ušaj, Nadja Loverčič, Velerija Peršič in Marija Besednjak

Nadzorni odbor: Ivanka Gleščič, Lidija Košuta, Oliva Gorup, Danila Pavlin in Ivanka Košuta

Častno razsodišče: Valerija Peršič, Marija Besednjak in Katja Velikonja

Kontakti:

Naslov: Društvo upokojencev Šempas, Vitovlje 82c, 5261 Šempas

Telefon (predsednik): 05-3088608